Search

After Plus Two Courses Kerala
(+2 കഴിഞ്ഞു ഇനിയെന്ത് )

താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന കോഴ്സുകളാണ് പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞ ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയുടെ നല്ലൊരു ഭാവിക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ പറ്റിയവ ഈ വ്യത്യസ്തമായ കോഴ്‌സുകൾ വിദ്യാർത്ഥിയുടെ അഭിരുചിക്കും കഴിവിനും അനുസരിച്ചു തിരഞ്ഞെടുക്കാവുന്നതാണ്…
“Best After Plus Two Courses Kerala 2024 Students +2 Branches Science Commerce Humanities Computer Science VHSC ITI ITC”

After Plus Two Courses Kerala

Diploma Courses

graphic design courses kerala

Diploma in Graphic Design & Video Editing

വിദ്യാർത്ഥികളെ അടിസ്ഥാ Skills സും Industrial നിലവാരമുള്ള Software പ്രാവീണ്യവും കൊണ്ട് സജ്ജമാക്കുന്നു. Hands-On പ്രോജക്റ്റുകളിലൂടെ, പഠിതാക്കൾ ഡിസൈൻ, ടൈപ്പോഗ്രാഫി, കളർ തിയറി, ഇമേജ് മാനിപ്പുലേഷൻ ടെക്നിക്കുകൾ എന്നിവയുടെ തത്വങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യുന്നു. കൂടാതെ, ടൈംലൈൻ എഡിറ്റിംഗ്, ട്രാൻസിഷനുകൾ, ഇഫക്റ്റുകൾ, ഓഡിയോ ഇൻ്റഗ്രേഷൻ എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള വീഡിയോ എഡിറ്റിംഗ് ആശയങ്ങൾ അവർ പരിശോധിക്കുന്നു. കോഴ്‌സിൻ്റെ അവസാനത്തോടെ, ഗ്രാഫിക് ഡിസൈനിലും വീഡിയോ പ്രൊഡക്ഷനിലും കരിയർ തുടരാൻ തയ്യാറുള്ള, ദൃശ്യപരമായി ആകർഷകമായ ഉള്ളടക്കം തയ്യാറാക്കുന്നതിൽ വിദ്യാർത്ഥികളെ സജ്ജരാക്കുന്നു.

 • Motion Graphics Artist
 • Social Media Designer
 • Advertisements Designer
 • Adjustment layers, blending options,& effects
 • Manipulation retouching and restoration
 • Poster works
 • Saving and exporting files

Diploma in Shipping & Logistics Management

ലോക വ്യാപാര മേഖലയിൽ ലോജിസ്റ്റിക്സ് ഒരു വലിയ പങ്ക് വഹിക്കുന്നുണ്ട് ദിനം പ്രതി ഈ മേഖല വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഓട്ടോമേഷൻ ലോജിസ്റ്റിക്സ് മേഖലയിൽ വലിയൊരു മാറ്റത്തിന് കാരണമായിട്ടുണ്ട്. വൈവിധ്യമായ മേഖലകളിൽ ലോജിസ്റ്റിക്സ് ഉപയോഗപ്രദമായിട്ടുണ്ട്. കെമിക്കൽ ഇൻഡസ്ടറി മുതൽ ആരോഗ്യ മേഖല വരെയുള്ള വിവിധ തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ലോജിസ്റ്റിക്സ് വലിയ പങ്ക് വഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. ലോജിസ്റ്റിക്സിന്റെ വിവിധ ഘടകങ്ങളായ Warehouse Management, Transportation Management, Supply chain Management മുതലായവയിൽ SMEClabs നിങ്ങളെ ട്രെയിൻ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. റോബോട്ടിക്‌സും ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജന്റ്‌സും ലോജിസ്റ്റിക് മേഖലയിൽ എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാവുന്നതാണ്.

 • Shipping & Logistics Management
 • Benefits of Logistics Management
 • Supply Chain Network
 • Logistics and SCM Acronyms
 • Quality Management System for Logistics Industry
 • Transportation
 • Warehousing and types warehouses
 • Inventory Management
 • Procurement
 • Transportation and Warehouse Management System
 • Definition and scope of commercial Geography
 • Role of industries in economic development
 • Factors of industry location
 • Factors affecting international trade
 • Transportation and commercial geography
 • Main maritime shipping routes
 • Environmental effects of transport
 • List of major seaports in india
 • Biggest Busiest container ports.
 • Business Communication
 • Business Reports
 • Business Email
 • Communication in Business Analysis
 • Types of Cargo Ships
 • Containerization
 • Container Terminal Management System
 • World’s Biggest Shipping Companies
 • Freight Forwarding
 • Customs Clearance
 • Basics of Legal Principles of Shipping Business
 • Marine Insurance
 • Maritime Law in India
 • SAP MM Course Syllabus
 • Introduction to MM
 • Logistics-General
 • Enterprise Structure
 • Master Data – Configuration
 • Purchasing:
 • Purchase Requisition
 • Purchase order
 • Goods receipt
 • RFQ
 • ESM
 • Special procurement
 • Quota Arrangement
 • Outline agreements
 • Special Procurements
 • Release Procedure
 • Pricing Procedure
 • Inventory management
 • Basic configuration
 • Various movement types
 • Reservation
 • LIV
 • Physical inventory
 • CBP-MRP
 • Batch Management
 • GAP analysis
 • Cutover process
 • ASAP methodology
 • Advanced Excel Course Syllabus:
 • Create worksheets and workbooks
 • Prepare workbooks for collaboration
 • Navigate in worksheets and workbooks
 • Format worksheets and workbooks
 • Customize options and views for worksheets and workbooks
 • Format cells and ranges
 • Insert data in cells and ranges
 • Fill cells based on existing data
 • Apply advanced conditional formatting and filtering
 • Summarize and organize data
 • Format and validate data
 • Create and manage tables
 • Manage table styles and options
 • Filter and sort a table
 • Summarize data by using functions
 • Perform data analysis
 • Perform conditional operations by using functions
 • Format and modify text by using functions
 • Perform logical operations in formulas
 • Look up data by using functions
 • Use advanced date and time functions
 • Troubleshoot formulas
 • Create and modify advanced charts
 • Create and modify PivotTables
 • Create and modify PivotCharts
 • Create and modify simple macros
After Plus Two Courses Kerala
After Plus Two Courses Kerala

Diploma in Fire and Safety

എല്ലാ മേഖലയിലും Fire and Safety അനിവാര്യമാണ്, ഒരു ബിൽഡിങിലോ മറ്റു സ്‌ഥാപന സംരഭങ്ങളിലോ തീ പിടിച്ചാൽ അത് പെട്ടെന്ന് പടരാനും സാധ്യതയുണ്ട്, ഇത് ധാരാളം ജീവനുകൾക്കും വസ്തുവകകൾക്കും ഭീക്ഷണി ആകും Fire and Safety ഇതിനെല്ലാം സുരക്ഷിതത്വം നൽകുന്നുണ്ട്. Chemical Industry, Airports, Shipyard, Oil Refinery തുടങ്ങിയ മേഖലകളിൽ ധാരാളം Fire and Safety ഉപയോഗപ്രദമാകുന്നുണ്ട്. SMEClabs നിങ്ങളെ Fire and Safety ടെ വിവിധതരം ഭാഗങ്ങളായ Fire Safety, Inception and Management, Risk Assessment, Accident Investigation മുതലായവയിൽ പ്രാവിണ്യരാക്കുന്നു.

Introduction to HSE
Import points for consideration for safety
Accident causation
Introduction to OHSAS-18001
OH&S Policy
Oil & Gas safety
Auditing
– Walk through safety audit
– Internal audit
– External audit
Abbreviation and definitions
Classification of accident
Unsafe act & unsafe conditions
House keeping
Hot work safety
– Hazards and precautions
– Importance of work permits
– Safety rules for hot work in plants
– Welding, Cutting and Grinding
Scaffolding
– Importance of scaffold in industries
– Components/parts of scaffolds
– Types of scaffolds
– Inspection and tag system
Tool box talk
Work at height
– Fall protection
– Height work training
– Fall arrest system
– Stairs and ladders
Ladder safety
Power and non-Power tools
Material handling
– Health issues
– Manual handling hazards
– Mechanical handling hazards
– Stacking of materials
Common hazards in construction sites
PPE’s
PTW
– Steps /arrangements of issuing
– Opening and closing of permit
– Types of permit
– Responsibility of recipient
Confined space
– Confined space hazards and precautions
– Gas testing and log sheet
– Entry/ exit rules
– Hole watcher
Crane operations
Gas cylinder safety
Electrical safety
Task Risk assessment
– Risk analysis
– Risk identification
– Hazard control
Documentations (TBT, Inspection report, accident report)
Roles and responsible of HSE officer
Ergonomics
Basic First aid
– Basic first-aid introduction
– Artificial respiration
-Electric shocks
-Heart attack and CPR
Fire fighting
Construction safety
-Introduction
– Building Safety
– Hazards and precautions
-Activities in construction site
Food safety
Equipment and vehicles safety
– Safety rules while operating equipment’s
– Maintenance of equipment’s
– Equipment checklists
– Speed limits inside plants
– Defensive driving
Hydrogen sulphide(H2S)
Emergency procedure
Language and interview class

Introduction to HSE
Importance of safety
Abbreviation and definitions
Accident & Hazards
Unsafe act & unsafe conditions
House keeping
Hot work safety
– Hazards and precautions
– Importance of work permits
– Safety rules for hot work in plants
– Welding, Cutting and Grinding
Scaffolding
– Importance of scaffold in industries
– Components/parts of scaffolds
– Types of scaffolds
– Inspection and tag system
Tool box talk
Work at height
– Fall protection
– Height work training
– Fall arrest system
– Stairs and ladders
Ladder safety
Power and non-Power tools
Material handling
– Health issues
– Manual handling hazards
– Mechanical handling hazards
– Stacking of materials
Common hazards & precautions in construction sites
PPE’s
PTW
– Steps /arrangements of issuing
– Opening and closing of permit
– Types of permit
– Responsibility of recipient
Confined space
– Confined space hazards and precautions
– Gas testing and log sheet
– Entry/ exit rules
– Hole watcher
Crane operations
Basic Electrical safety
Risk assessment
– Risk analysis
– Risk identification
– Hazard control
Documentations (TBT, Inspection report, accident report)
Roles and responsible of HSE officer
Basic First aid
– Basic first-aid introduction
– Artificial respiration
-Electric shocks
-Heart attack and CPR
Fire fighting
Construction safety
-Introduction
– Building Safety
– Hazards and precautions
Equipment and vehicles safety
– Safety rules while operating equipment’s
– Maintenance of equipment’s
– Equipment checklists
– Speed limits inside plants
– Defensive driving
Emergency procedure
Interview clas

Introduction to HSE
Oil & Gas safety
Abbreviation and definitions
Unsafe act & unsafe conditions
House keeping
Hot work safety
– Hazards and precautions
– Importance of work permits
– Safety rules for hot work in plants
– Welding, Cutting and Grinding
Scaffolding
– Importance of scaffold in industries
– Components/parts of scaffolds
– Types of scaffolds
– Inspection and tag system
Tool box talk
Material handling
– Health issues
– Manual handling hazards
– Mechanical handling hazards
– Stacking of materials
PPE’s
PTW
– Steps /arrangements of issuing
– Opening and closing of permit
– Types of permit
– Responsibility of recipient
Confined space
– Confined space hazards and precautions
– Gas testing and log sheet
– Entry/ exit rules
– Hole watcher
Gas cylinder safety
Electrical safety
Documentations (TBT, Inspection report, accident report)
Basic First aid
– Basic first-aid introduction
– Artificial respiration
-Electric shocks
-Heart attack and CPR
Fire fighting
Hydrogen sulphide(H2S
Emergency procedure

Diploma in BMS

ഒരു ബിൽഡിങ്ങിന്റെ നിലനിൽപ്പും പ്രവർത്തനവും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഒരു വക്തിയാണ് ബി എം സ് ഓപ്പറേറ്റർ ബുർജ് ഖലീഫ ആയാലും ഒരു മാൾ ആയാലും ബി എം സ് സിസ്റ്റം അനിവാര്യമാണ് ഒരു ബിൽഡിങ്ങിന്റെ HVAC സിസ്റ്റവും ഫയർ സിസ്റ്റവും എലിവേറ്റർ സിസ്റ്റവും മുതലായവ എല്ലാം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് ഒരു ബി എം സ് ഓപ്പറേറ്റർ ആണ് അതിനാൽ ഈ മേഖലയിൽ ലോകമെംബാടും ധാരാളം തൊഴിലവസരങ്ങൾ ഉണ്ട് SMEClabs നിങളെ ബി എം സ് മേഖലയിൽ ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ആകാൻ സഹായിക്കും.

UNDER STANDING BMS COMPONENT AND SYSTEMS
BMS CONTROLLER AND PLC
ENERGY MANAGEMENT USING BMS
CONTROLLERS AND CMS
BASIC ELECTRONICS
ELECTRONIC COMPONETS
CIRCUIT THEORY
FAMILIARISATION OF TOOLS
SELCTION OF COMPONENTS
POWER SUPPLY
ELECTRICAL SYSTEM DESIGNING
Introduction to Construction Industry
Building Management System (BMS)
Basic Electrical Engineering
Switchgears – MCB, MCCB, Isolators, RCD/RCCB, RCBO, ACB, VCB, Contactors etc. Specifications, ratings and selection
Power in kW, kVA, power factor and conversions.
Load calculations, Total Connected Load (TCL), Max. Demand (MD), Diversity Factor (D.F)
TCL calculations by Watts/Square feet and Counting methods
Lighting Layout Lab
Distribution Board (D.B) and its components, various types, DB scheduling, Inspectorate rules
General Inspectorate rules and various standards
Sizing of Distribution Transformer (11kV), D.G. Set, feeder cables, busbars etc. from MD and full load current calculations.
Instrument transformers (C.T and P.T), specifications, ratio, burden, various relays, basic protection scheme.
Voltage drop calculations and cable sizing
Earthing design and specifications, Lightning specifications and rules.
Sample design of an apartment and SLD preparation
Dialux & Lighting design

INTRODUCTION
TYPES
OSI LAYERS
CABLES AND CRYMPYING
LAN AND WAN
FILE SHARING
TCP/IP
NETWORK PROTOCOLS
Profibus
Modbus
Canbus
ACCESS CONTROL
INTRODUCTION
APPLICATIONS
ACS SYSTEM TOPOLOGY
SYSTEM COMPONENTS
READER TYPES
BIOMETRIC SYSTEM
PANEL TYPES
LOCKING DEVICES
ACS NETWORKED SYSTEM
VIDEO DOOR PHONE
INTRODUCTION
VDP TOPOLOGY
OUT DOOR STATION MODULE
INDOOR MODULE CONFIGURATION
CCTV/IP
INTRODUCTION
CAMERA TYPES
CAMERA FEATURES & SPECIFICATIONS
CCTV DESIGN CONCEPTS
DIGITAL VIDEO RECORDER
DVR SECTIONS
DVR NETWORKING
PORT FORWARDING
REMOTE ACCESS (DDNS)
OUT DOOR CAMERA & IP RATING
IP CAM & CCTV SYSTEM
FIRE ALARM
INTRODUCTION
FIRE ALARM HISTORY
FIRE TRIANGLE
FDAS COMPONENTS
FIRE DETECTORS
FIRE PANEL TYPES
ZONE & LOOP CONCEPTS
CLASS A & CLASS B WIRING
ADDRESSABLE PANEL INTRO
LOOP CONFIGURATION
MCP/ PULL STATION
MODULES
INTRUDER ALARM
INTRODUCTION
DTECTOR TYPES & SELECTION
PANEL TYPES
ZONE PROGRAMMING
PANEL ATTRIBUTES
PARTITION PROGRAMMING
KEYPAD TYPES
PANEL-SOFTWARE INTERFACING
ZONE EXPANDERS
EPABX SYSTEM
INTRODUCTION
BASIC BLOCK DIAGRAM OF EPABX SYSTEM
DIFFERENT TYPES OF EPABX SYSTEM
DIFFERENT FACILITIES AVAILABLE IN EPABX SYSTEM
CALL WAITING, CALL TRANSFER, CONFERENCE FACILITY
INCOMING CALL MANAGEMENT
CLI BASED ROUTING
CALL BUDGETING , CLASS OF SERVICE
Public Address Systems
INTRODUCTION
CHARACTERISTICS OF MICROPHONE
CHARACTERISTICS OF AUDIO AMPLIFIERS
TYPES OF LOUDSPEAKERS
SMART LIGHTING CONTROL SYSTEM
Introduction
IOT,IFTTT
Micro-controller based lighting control
REMOTE ACCESS
Voice Guidance through GOOGLE HOME
HVAC
FUNDAMENTALS
DUCTING SCHEMATIC LAYOUT
VENTILATION SYSTEM
PLUMBING SYSTEM
CAD
2D DRAFFTING
MODIFICATION TOOLS
OBJECT PROPERTIES ,LAYERS
DIMENSIONING ,HATCHING
BLOCKS
PLOT,LAYOUT
SOLAR PANEL
basics on solar energy and power generation systems
solar energy system components such as panels, batteries, charge controllers, inverters
sunlight and direction assessment
voltage requirement of various equipment
UPS & GENERATOR
UPS
TYPES OF UPS
UPS DESIGN
GENERATOR
LIGHTNING AND SURGE PROTECTION
INTRODUCTION
SURGES,CAUSES,PROTECTION AGAINST SURGES
LIGHTNING PROTECTION & AIR TERMINATION SYSTEM

After Plus Two Courses Kerala
After Plus Two Courses Kerala

Diploma in Oil & Gas Technician

നമ്മുടെ ലോകത്തിന്റെ മുഴുവൻ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിയിൽ ഓയിൽ ആൻഡ് ഗ്യാസ് ഇൻഡസ്ടറി ഒരു വലിയ പങ്ക് വഹിക്കുന്നുണ്ട്. ദിനം പ്രതി ഈ മേഖല വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. SMEClabs ഓയിൽ ആൻഡ് ഗ്യാസ് ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ വിവിധ മേഖലയിൽ പ്രൊഫഷണൽ ആവാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കും. ഓയിൽ ആൻഡ് ഗ്യാസിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങൾ ആയ Upstream, Downstream, Midstream മേഖലയിൽ ഒരു വിദഗ്ധൻ ആവാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കും, നിങ്ങളെ ഈ മേഖലയിൽ സന്ജ്ജരാക്കാൻ നിങ്ങളുടെ പക്കൽ ധാരാളം ഇൻഡസ്ടറി പ്രൊഫഷനുകൾ ഉണ്ട്.

 • Introduction to Oil and Gas
 • Introduction to Project
 • Drilling
 • Oil Exploration
 • Oil Refining
 • Basic Piping
 • Process equipment
 • What is NDT?
 • Need of NDT
 • Different NDT Methods
 • Roles of NDT Level I,II and III Inspectors
 • Codes and Standards
 • Acceptance, Rejectance Criteria
 • Defectology
 • NDT Method Selections
 • Visual Testing
 • Introduction
 • Basic Principles
 • Steps of PT
 • Classifications
 • Types of Penetrants
 • Types of Cleaning
 • Developer Types
 • Post Cleaning Methods
 • Dwell time of Penetrants and Developers
 • Flourescent Methods
 • Blacklight and Whitelight
  devices
 • Indication Development, Interpretation and Evaluation
  Safety
 • Sensitivity rank of Developers and Penetrants
 • Brief of ASME Section V Article 6
 • Practicals(Visible and Fluorescent Methods) and Report Samples
 • Magnetic Particle Testing(MT)
 • Introduction
 • Method Selection
 • Basics of Magnetism
 • Types of Magnetic Fields
 • Types of Magnetization
 • Dry and Wet Methods
 • Wet, Visible and Fluorescent Methods
 • Magnetic Particles Concentration and Conditions
 • Field Indicators, Pi Gauge,
 • Slotted Strips
 • Light Measurements
 • Demagnetization
 • Hysteresis Loop
 • Introduction to ASME
 • Section V
 • Practicals
 • Interpretation, Evaluation and Sample Reports
 • Ultrasonic Testing(UT)
 • Introduction
 • Basics of Sound
 • Basic Principle of UT
 • Working Principle
 • Design and
 • Construction of Probes
 • Types of Transducers
 • Calibration Methods(V1 block, V2 block, and DAC blocks)
 • Inspection Methods and Calibration
 • Data Presentation
 • Practicals(Calibration of Normal, Angle Probe and
 • Inspection of Test Pieces)
 • Radiographic Testing and Film Interpretation(RT & RTFI)
  ⦁ Basics of RT
 • Review of RT variables
 • Difference between X-Ray and Gamma-Ray Devices
 • Intensity, Penetration, and Material Thickness
 • Source Selection for Gamma-Ray Technique
 • Radiographic Techniques,
 • SFD, Exposure Time
 • Exposure Time
 • Calculations, Film
 • Factor, RHM
 • RT Film Types, Variables,
 • Handling, Screens, Speed, Density,
 • Exposure, and Equivalent Film Classes
 • Penetrameter – Types, Selection, and Placement
 • Film Viewing – Illuminator, Film ID, Location Marker, Densitometer
 • RT Image Quality – Sensitivity, Contrast, Definition,
 • Unsharpness, Backscattering
 • Film Processing
 • Course, Procedures, and Written Practices
 • RT Safety Aspects, Measuring Devices, Exposure
 • Limits, and Protection
 • Practicals
  Review of Radiographs below
 • RT Report format

⦁ Safety, Health and environment
⦁ Basic First aid
⦁ Risk assessment
⦁ Work permit system
⦁ Roles and responsibly of safety officer
⦁ Fire prevention and Fire fighting
⦁ Construction safety
⦁ Equipment and vehicles safety
⦁ Personal protective equipment
⦁ Hydrogen sulphide(H2S)
⦁ Emergency procedure,
⦁ Introduction to HSE
⦁ Oil & Gas safety
⦁ Abbreviation and definitions
⦁ Unsafe act & unsafe conditions
⦁ House keeping
⦁ Hot work safety
– Hazards and precautions
– Importance of work permits
– Safety rules for hot work in plants
– Welding, Cutting and Grinding
⦁ Scaffolding
– Importance of scaffold in industries
– Components/parts of scaffolds
– Types of scaffolds
– Inspection and tag system
Tool box talk
Material handling
– Health issues
– Manual handling hazards
– Mechanical handling hazards
– Stacking of materials
PPE’s
PTW
– Steps /arrangements of issuing
– Opening and closing of permit
– Types of permit
– Responsibility of recipient
Confined space
– Confined space hazards and precautions
– Gas testing and log sheet
– Entry/ exit rules
– Hole watcher
Gas cylinder safety
Electrical safety
Documentations (TBT, Inspection report, accident report)
Basic First aid
– Basic first-aid introduction
– Artificial respiration
-Electric shocks
-Heart attack and CPR
Fire fighting
Hydrogen sulphide(H2S
Emergency procedure

After Plus Two Courses Kerala